Patriarcha moskevský KIRILL - Musíme svým dílem stvrzovat Boží pravdu v dějinách, a tím brzdit působení temné síly, která naše lidské dějiny vede do propasti.

Dne 20. listopadu 2017 sloužil patriarcha moskevský a vší Rusi liturgii v katedrálním chrámu Krista Spasitele. Po jejím skončení se obrátil k věřícím těmito slovy.

Bratři a sestry!

Rád bych vám poděkoval za to, že jste se dnes v obyčejný pracovní den shromáždili v takovém počtu, abyste se se mnou pomodlili. Neslavím dnes žádné zvláštní jubileum, jen další milník života. Ale pokud je doprovázen všeobecnou modlitbou celého chrámu, stává se pro mne osobně velmi důležitým duchovním okamžikem. Uvědomuji si, že mé slabé síly jsou posíleny modlitbou mnoha biskupů i věřícího lidu.

Patriarcha KirillV pravidelném evangelním čtení (Lk 12,42-48), které jsme dnes slyšeli, zní důležitá slova komu je mnohé dáno, od něj se mnohé očekává. Tato slova odkazují přímo mj. také k patriarchovi a jeho službě. Patriarcha dostal od církve mnohé. Aktem volby patriarchy církev doufá, že se postaví do čela episkopátu, kléru a laiků, a že nebude dělat nezvratné chyby, které by církev poškodily. Dále že bude opatrovat pravoslavnou víru rozhodně a beze změn. Že bude sjednocovat episkopát, klérus a věřící lid. Že bude řešit problémy současné doby a s oporou v církvi formovat odpovědi celé církve na ně. Dnes mohu s jistotou prohlásit, že díky podpoře hierarchů i značné podpoře věřícího lidu, kterou cítím během modliteb i z vašich dopisů a vlídných pohledů, naše církev sílí. Přes nelehké historické podmínky se díky milosti Boží otevírají nové eparchie, chrámy, kláštery, hodně nedělních škol, různé druhy vzdělávacích institucí. Pracuje se také s mládeží a sociálně slabou částí společnosti, tj. potřebnými, invalidy atd. Probíhá vzdělávací proces, misionáři se snaží v celé církvi.      

To vše samozřejmě naplňuje duši radostí, ale současně zvyšuje úroveň odpovědnosti. Když církev neměla téměř žádné možnosti, kromě kázání v kostelech a klášterech, tehdy byl i zájem zcela jiný. Dnes se před námi otevřela možnost mít skutečný duchovní vliv na většinu našich spoluobčanů. Určitě se nás později dotáží, podle slov dnešního evangelia: co v těchto nových historických podmínkách, tj. podmínkách svobody, i když se přetrvávajícími překážkami, které církvi kladou temné síly, co každý z nás učinil a činí?

Úroveň zodpovědnosti dnes leží velmi vysoko. Nejdůležitější věcí, kterou všichni potřebujeme, je uvědomit si právě tuto vysokou úroveň. A porovnávat naše činy nejen z hlediska počtu odsloužených bohoslužeb a kázání, a také nikoliv tím, jak věřící lidé shromáždění v chrámech reagují na naše slova, nýbrž s tím, co se děje v našem národě.

S tím, jak se rozšiřují možnosti církevního působení, rozrůstá se i prostor pro pokušení, která zkoušejí duše našeho lidu. Hřích dnes není pouze očividný – po staletí se lidé snažili své hříchy skrývat, považovali je za něco obscénního, špatného. Dnes je hřích nejpřitažlivěji prezentován v kině, divadle a prostřednictvím jiných forem umění.

Umění, jehož podstata tkví v tom, aby kultivovalo lidskou osobnost, obohacovalo ji, pozdvihovalo k nebesům, se stalo závažím, která neumožňuje člověku létat. Samozřejmě nemám na mysli všechna umění, ale to, které se v posledních letech přihlásilo ke své zvláštní roli a právu přinášet lidem pokušení a hřích – a tím člověka mást. Významná část naší inteligence naneštěstí opakuje zhoubnou chybu svých předchůdců a vede zemi ke katastrofálním revolučním událostem, jejichž stoleté jubileum si tento rok připomínáme.

Dnes není čas na to, abychom rozpohybovávali loď lidských vášní, protože již tak mají na dnešního člověk značný negativní dopad a ničí jeho duchovní život. Dnes je čas shromážďování všech zdravých sil. Církev, umění, kultura, naši spisovatelé, vědci, všichni ti, kteří milují vlast, musí dnes pracovat společně, protože vstupujeme do kritického období vývoje lidské civilizace.

To lze vypozorovat bez zvláštní námahy: člověk by musel být slepý, aby neviděl příchod strašlivých okamžiků historie, o nichž se píše v knize Zjevení apoštola a evangelisty Jana. Nevíme dne ani hodiny (Matouš 24,36), avšak přiblížení nebo oddálení tohoto času závisí na nás, tedy na církvi Boží a na každém jednotlivci. Ten, kdo žije podle pravdy a zápasí s hříchem, stojí na straně světla a pravdy. Svým životem a prací, a to zejména v případě, kdy je osoba veřejně činná a má možnost ovlivňovat ostatní, pak může zpomalit tento úpadek celého lidstva do propasti dějin.

Náš boj se opravdu nezaměřuje proti tělu a krvi, ale proti těm, kdo žijí v temnotě tohoto světa a řídí myšlení lidí, neboli duchů zla sahajících po nebesích (Ef 6,12). Když dnes slyším vlídná slova na svoji adresu, jsem rád za vaši laskavost a bratrskou pomoc. Zároveň ale žádám každého z vás, bratři hierarchové a veškeré duchovenstvo, abyste si uvědomili naši společnou historickou odpovědnost za náš lid, za naši zemi, a chcete-li, tak také za celé lidské pokolení.

Protože se v ruské církvi, stejně jako v každé církvi a v každé farnosti formuje plnost jedné svaté katholické apoštolské církve. Věříme, že Pán bude s námi. Abychom však nepodlehli pokušení, musíme být silní, musíme být sjednoceni jako nikdy předtím. Jednota naší církve, překonání rozdělení a rozkolů, a to včetně Ukrajiny, je důležitým úkolem, kterému všichni čelíme.

Pravoslavnou církev, sužovanou zvnějšku v tu nejhorší dobu po revoluci, trápily také vnitřní rozpory. My však víme, že Pán, který nás provedl přes mnohá utrpení a naši církev skrze Kalvárii, napomohl k jednotě církve a k oživení víry.

Věříme, že i dnes nás náš Pán, Spasitel a Stvořitel světa, zachová v jednotě, a obnoví jednotu tam, kde je v troskách. A také že nás posílí ve víře, náš lid pak ve zbožnosti, a umožní nám vést pokojný život ve víře, naději, lásce. Svým dílem budeme stvrzovat Boží pravdu v dějinách, a tím brzdit působení temné síly, která naše lidské dějiny vede do propasti. Ať nám v tom všem napomáhá Bůh! Děkuji všem za vaše svaté modlitby.

(překlad vlastní, upraveno)

Originál: Слово Святейшего Патриарха Кирилла в понедельник седмицы 25-й по Пятидесятнице после Литургии в Храме Христа Спасителя vyšel 20. listopadu 2017 na patriarchia.ru.

Zdroj: patriarchia.ru

Kirill, moskevský patriarcha