KORESPONDENCE s europoslankyní: Bylo už dost mlčenlivých a přizvukovačů bruselským šílencům!

Volby do Evropského parlamentu budou probíhat od 23. do 26. května 2019 v rámci celé Evropské unie. V České republice budou voliči směřovat k volebním urnám v pátek 24. a v sobotu 25. května. Jaké poslance Evropané zvolili v minulých volbách do EP, je zřejmé z níže uvedené korespondence s vysoce postaveným bruselským úředníkem.

Vlajka EUNebylo by od věci, abychom se při volbě zástupců zamysleli, zda už nebylo dost mlčenlivých či přizvukovačů bruselským šílencům, vedoucích EU k mravnímu, ekonomickému, demografickému, vzdělávacímu, sociálnímu úpadku. Snažme se zvolit ty aktivnější kandidáty, kteří se nebojí dobývat se opatření k posílení morálních základů evropské civilizace, zastavit příliv nositelů cizích kultur do Evropy, podporovat růst porodnosti původních obyvatel, pracovat na oživení ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti evropského hospodářství.

Přemýšlejme. A volme!

Dopis I.

Vážená paní…

přečetla jsem si několik rozhovorů s Vámi a byla jsem překvapena, na jaké malichernostmi mrhají svou drahocennou energii úředníci EU. Připomíná mi to situaci s hořícím domem, kdy majitel opravuje v klídku kapající kohoutek v koupelně místo hašení požáru celého domu. Není přece možné, že jste v Bruselu natolik pozbyli zrak, že už nevidíte ty skutečné problémy, ohrožující celistvost Evropy a samu existenci původních Evropanů!

Pochybuji, že jste netušili a dosud netušíte, jaké katastrofické důsledky způsobil nekontrolovaný proud migrantů z Asie a Afriky. Nevěřím, že nic nevíte o no-go zónách v západních evropských městech, kde se bojí vkročit i sama policie. Došlo to do tragikomické situace, kdy tuším Francouzi vytvořili mobilní aplikaci, jež informuje, do jaké městské čtvrti lépe nevcházet, abychom nebyli svědky nemilého překvapení. Je s podivem, že jste si nepovšimla či nepovažujete za důležité řešit katastrofální depopulaci bílého člověka a likvidaci rodiny. Rovněž udivuje, že se nezamýšlíte nad vzrůstající drogovou závislostí a postupnou legalizací drog.

Evropa prohrává konkurenční boj v průmyslové výrobě. Mnohé země EU stojí před bankrotem. Tváří tvář stojíme před masovou nezaměstnaností kvůli narůstající automatizaci a robotizaci výrobních procesů a služeb. Nemluvě už o úpadku vzdělání, zdravotnictví, sociálního systému...

Velká evropská kultura, jež historicky duchovně a mravně člověka povznášela a byla pro lidstvo vzorem, je dnes vytěsňována zcela primitivní a nemravnou pop kulturou. Nevěřím, že nosíte růžové brýle a nevidíte, jakým primitivismem se masově baví naše děti? Čím se vzájemně obměňují prostřednictvím svých „chytrých“ mobilů, obsahem, jenž urychluje jejich debilizaci a mravní zvlčení. Ovšem jednou i tyto děti obsadí své mocenské a společenské postavení. Když si to představím, zmocňuj se mě obava o tento svět.

Neustále všichni žvaníme o ekonomice, o věčném hospodářském růstu, jenže to vše je absolutně k ničemu, když je veřejný prostor přeplněn tím, co člověka nečiní člověkem, neposiluje rodinné hodnoty, nestimuluje k aktivní práci na blaho společnosti.

Dnes je propagována nepřirozená a nelidská ideologie LGBT, jakási umělá, temným lidským rozumem vymyšlená gender ideologie, ospravedlňování a legalizace lidských neřestí, které jsou lidem vnucovány s jakousi fašistickou zuřivostí. Většina politiků se bojí otevřít ústa proti homosexuálům a jiným neřestem. A pokud si na tento hrdinský čin troufne, bude vystaven sociálnímu ostrakismu a jeho kariéra bude v troskách. Předpokládám, že to dobře víte, a pokud ne, můžete si to veřejně vyzkoušet. Bude zajímavé sledovat, jak dlouho se v Bruselu udržíte.

Kdysi ohromnou Římskou říši zničil masový rozvrat, Římané ztratili stud a začali praktikovat všemožné zvrácenosti. Dnes tuto fatální chybu slepě opakujeme, a proto naše bílá evropská civilizace kráčí ke svému konci.

Dovolila bych se dotázat, zda-li se rozpomenete, jestli alespoň něco ze jmenovaných současných problémů v Bruselu řešíte? Alespoň já jsem NIC nezaregistrovala. A to je právě ten hlavní důvod, proč EU většina z nás považuje za zbytečnou instituci, proč většina z nás nevidí v dáli světlo v tunelu. Lidé to pociťují srdcem, na to nepotřebují žádné „kritické myšlení“. Zato „kriticky myslící“ Brusel pokračuje v opravách nedostatků v hořícím domě, a  přitom přemýšlí, jak „přepropagandovat“ propagandu nepříjemného východního souseda.

Co s tím učinit? Jediná záchrana evropské civilizace a obrození původních Evropanů, jejich síly ducha a zároveň řešení demografického růstu spočívá v navrácení ke křesťanským kořenům, k Bohu a k Jeho duchovním zákonům. Tak tomu bylo po mnohé věky a díky tomu postupně Evropa vzkvétala, rozvíjela se, vytvářela velkou kulturu, s jistotou kráčela cestou všeobecného materiálního dostatku, vytvořila slušný sociální systém, lidé žili s jistotou, že budoucnost bude lepší. Nepochopíte-li v Bruselu, že jen tak lze zastavit úpadek, tak i nadále zůstanete nepotřebnou a neužitečnou nadstátní strukturou.

Žijeme v epoše neuvěřitelně rychlých změn, svět se mění skrze moderní technologie. Je tedy logické, že mnozí pociťují opodstatněné obavy, že jim zasáhnou do života a jejich soukromí průlomové technologické novinky.

Jaké pravděpodobné perspektivy, také díky vytížení Bruselu banalitami, lze očekávat? Tyto:

Nový plán globální politiky s velkou pravděpodobností spočívá v dvojpolárním světě. Na jedné straně budou stát USA s jejich vazalskými satelity, na druhé Rusko, Čína, Indie a jejich spojenci. Na obou stranách se bude kapitalismus s největší pravděpodobností transformovat na kapitalismus státního typu, v němž nebude mít místo oligarchie a vlastníci velkého kapitálu, kde budou občané striktně kontrolováni. Všechno bude samozřejmě jako vždy maskováno DOBRÝMI ÚMYSLY – bezpečností občanů, kontrolou jejich zdraví, materiálním zabezpečením…

Napětí a vojenská konfrontace se mezi oběma protipóly postupem času rozplynou. Vzájemná konkurence bude napomáhat fantastickým tempům v technickém rozvoji v oblasti robotizace a automatizace. Průmyslová výroba prakticky nebude vyžadovat lidskou práci. V průměrných tvůrčích profesích bude člověk postupně nahrazen umělým intelektem. Svět se mílovými kroky posune k totalitární společnosti všeobecné materiální hojnosti, kde pracovat už nebude povinností, a miliardy lidí již nebudou nuceni ke každodenní povinné práci. Peníze ztratí svou nynější funkci a budou nahrazeny jakýmisi body, které budou v dostatečném množství vydávány všem loajálním občanům a těm, kteří nepředstavují hrozbu systému. Globální kontrola nad každým člověkem, včetně čtení myšlenek, se stane všedností. Prakticky bude zlikvidován zločin, chuligánství a neadekvátní chování (recidivisté, těžko vychovatelní a jedinci se sklony k byť nepatrnému nesouhlasu se systémem jednoduše skonají náhlou smrtí - na infarkt, mrtvici apod.).

Kulturní prostor se bude na obou stranách postupně z hlediska obsahu vyrovnávat. Pod pozlátkem úplné lidské svobody v kultuře a v umění bude vše dovoleno. Budou legalizovány všemožné zvrácenosti. Smyslem života člověka se stane ničím neomezená nekonečná zábava a požitky, včetně těch nejnižších. Budou servány všechny roušky z intimní sféry: veřejné orgie, po nichž jen zvrácená fantazie zatouží, se stanou běžným a vytouženým trávením volných chvil.

Postupně budou setřeny veškeré rozdíly mezi oběma konkurenčními stranami a lidstvo se sjednotí v jednotnou společnost, což už bude pouhou formalitou. Nastane čas, kdy se projeví v plné síle světový diktátor (v křesťanství antikrist). Postupně lidský odpad zaplní Zemi...

Je samozřejmě možná i druhá varianta budoucnosti, kdy se lidstvo vzpamatuje a bude pracovat na formování kultury, veřejného prostoru a systému vzdělávání, které člověka duchovně a mravně zušlechťuje. Ale bohužel pravděpodobnost takové budoucnosti je zatím podstatně menší, než ta, o které píši výše.

Důvodem je téměř úplná absence seriózních společenských sil, jejichž hlavním posláním je rozvoj mravního člověka a lidské společnosti. Vše ovládne Hollywood a pistolnicko-postelová popkultura. Vzdělání ztratí mravní rozměr. Vše dokoná primitivní a zvrácený obsah internetu, který nepřetržitě realizuje svou temnou činnost, a sice připravuje masy lidí k tomu, aby za materiální blahobyt a prázdný život naplněný nekonečnou zábavou a požitky dobrovolně odevzdaly své duše ďábelskému systému.

Tyto řádky bych Vám nepsala, pokud bych z Vašich slov nepocítila – nezlobte se za mou troufalost, že za slepou horlivostí eurobyrokratky ve Vás zůstává ještě něco lidského. Máte samozřejmě dvě možnosti, buď si můj dopis přečtete a vyhodíte, anebo se nad svým konáním zamyslíte. Při každém Vašem rozhodování mějte na paměti, že hlavním smyslem činnosti politiků, kteří drží otěže moci, by mělo být formování takových systémových podmínek, při nichž probíhá mravní růst lidstva. Jenže dnes je tomu v EU zcela naopak.

Pomněte, že i Vy na tom máte vlastní podíl!


Odpověď:

Vážená paní...

Děkuji Vám za e-mail, za jeho slušný, ač naléhavý a kritický tón, poskytnutí mi Vašeho pohledu na věc a uznání toho, že je snad ve mně ještě něco lidského. Pokud v českých médiích působím jako fanatická eurohujerka, to mě mrzí. Zakládám si totiž na tom, že mě ta funkce nezměnila a že jsem pořád ta „holka“ z Vysočiny, kam se jednou vrátím (jak to psal František Halas v jedné své krásné básni).

Vidím samozřejmě problémy dneška a důvody, proč jsou lidi znejistění. Váš seznam je dlouhý a bohužel, pokud čekáte, že tyhle věci by měl řešit Brusel, tak to Vás musím opravdu zklamat. Spousta špatného (co jste popsala) se musí řešit v rodinách, něco na místní radnici, něco na úrovni vlády a parlamentu a jen malá část problémů je řešitelná z Bruselu. Myslím si, že kdybychom byli všichni na těchto úrovních slušní a odpovědní, bylo by nám všem líp. Jenže to je utopie.

Z českých médií může moje práce a práce Evropské komise vyznívat buď jako příliš zasahující do národních věcí a života lidí nebo naopak jako „blbiny“, které nemá řešit nikdo. Upřímně řečeno, nevím jak to napravit. Spousta případných „blbin“, které vadí Vám, jsou životně důležité pro některé země nebo pro určité skupiny lidí. Já třeba teď řeším nespravedlivosti společného trhu známé jako dvojí kvalita potravin. Čechy to rozčiluje, že v Německu koupí pod stejnou značkou daleko kvalitnější zboží než v Česku, a jsou většinou rádi, že to řeším. Ze Západu mi píšou, že řeším blbiny.

Pak jsou velké věci, které Čechům vadí, jako je řešení migrace. Můžu Vás ubezpečit, že jsem mockrát otevřeně říkala, že musíme řešit situaci mimo EU a ne se nekonečně hádat o migrační kvótu. Je to můj názor, stojím si na ním a z Bruselu jsem za to nevyletěla, jak vidíte. Jen jsem ale byla z 28 komisařů jediná, kdo řešení migrace otevřeně a nahlas kritizoval (ač jsem se snažila najít spojence), což jak jistě uznáte, nestačí na to, abych něco zvrátila. Stejně tak po útocích na ženy v Kolíně jsem se na adresu migrantů velmi tvrdě vyjádřila, že pokud se někdo neumí chovat k ženám, nemá v Evropě co dělat. A žádala jsem důsledné vyšetření a tvrdé tresty.

Pokud jde o bezpečnost, Evropská unie nemá policii ani prokurátory, je to čistě na členských státech. Vyvíjím ale setrvalý tlak na ministry vnitra a spravedlnosti, aby zajišťovali bezpečnost občanů všemi legálními prostředky, pracuji na propojení informačních systémů těchto orgánů, aby si mohli elektronicky přes Evropu vyměňovat informace o podezřelých včetně otisků prstů. Prosadila jsem směrnici, kdy je možné do 48 hod. zmrazit majetek a peníze na účtech podezřelým z vážných trestných činů, především z terorismu, prosadila jsem i přísná pravidla, která omezují možnost financování teroristických akcí, prosadila jsem i zpřísnění právní kvalifikace a trestů za přípravu a provedení teroristických akcí, pomáhám státům se změnami uspořádání věznic, aby mohli izolovat islamisty atd. Mohla bych pokračovat v popisu své práce, která vyžaduje vysokou právní erudici, ale je i nebezpečná. O svém bezpečnostním jištění (tady v Bruselu, kde žiju a pracuji na těchto nebezpečných věcech a každou chvíli jsem vidět v té souvislosti v televizi) Vám nesmím napsat nic. Jen naznačím, že bezpečně se rozhodně necítím. To, co dělám v oblasti kriminality a boje proti terorismu, je jen zlomek mé práce. Nebudu Vás nudit celým popisem, jen chci říct, že jsou to v drtivé většině věci, které lidem pomáhají, ale v Čechách to nikoho moc nezajímá.

Píšete o tom, že děti jsou oblbené z internetu a všech těch technologických pastí na ně. Tady musí zafungovat rodiče. Já jsem aspoň navrhla, aby byl potřeba souhlas rodičů do 13 let věku, k tomu do jakých sítí vstupují a kam se přihlašují. Jinak to musí být na rodinách. Osobně jsem známým nepřítelem sociálních sítí, zrušila jsem svůj účet na Facebooku (moje dcera pak byla zavalena sprostými a výhrůžnými vzkazy na jejím facebookovém účtu) a byla jsem ráda, že mě hodně lidí následovalo. A všichni, kdo to udělali, svorně říkají: máme lepší život, víc se zajímáme o život a lidi kolem nás, čteme knížky a nemáme mozky a srdce vystavená tomu jedu, co k nám proudí přes ty sítě. To je ale taky rozhodnutí každého jednotlivce, to za nikoho žádný Brusel nerozhodne.

Ještě k tomu, co nazýváte nemravností. Homosexuálové a lesby si takovou orientaci nevybrali, není to jejich „vina“ a nemají za to být trestání. Proto chci pro ně rovnost před zákonem, nechci, aby byli kvůli tomu vyhazování z práce nebo aby na ně někdo útočil fyzicky či na internetu. Zároveň je nijak neadoruji, nenavrhuji nějaká privilegia či ústupky. Chci pro ně stejná práva a povinnosti jako po každém jiném. A za tímhle postojem si stojím. Obecně vzato, pracuji-li v oblasti rovnosti žena a mužů či národnostních menšin (Romů apod.), vždy prosazuji tento postoj. Rasismus a povyšování se na slabší opravdu z hloubi duše nenávidím. A když vidím nařvané české nácky, kteří stěží vychodili základní školu, ale barva kůže jim dává „právo“ útočit na Romy, dělá se mi z nich zle. A když to nezastavíme, dočkáme se občanských válek a pak možná dalšího evropského konfliktu.

Evropská unie zatím jako mírový projekt funguje. I proto, že říká pro hodně lidí nepopulární věci – že existují práva a povinnosti pro všechny a že se lidi nemají chovat jak zvířata. Předevčírem na mě křičeli v Evr. Parlamentu poslanci extrémní pravice, když jsem řekla, že všichni občané Evropy mají stejná práva a povinnosti. Co jim na tom vadí, nevím.

Už nemám moc času, tak už jen stručně. Myslím, že hlavní problém naší doby je, že jsme zapomněli na to, co je podstatné a co nepodstatné. Po válce bylo každému jasné, co je zlé a co je dobré. Dnes je všechno zrelativizované a myslím si, že tím degeneruje a demoralizuje tahle naše společnost. Za to migranti nebo menšiny nemůžou – v Bibli se někde píše, že „lidem obrostla srdce tukem“. To se přesně stalo nám, rámci toho, na co odkazujete jako na bílou kulturu. Jsme přežraná společnost oblbovaná dalším konzumem z médií a internetu. Naše nová Bible je leták z Lídlu… A přitom se zaklínáme křesťanskými hodnotami…

Ale ne všichni naštěstí. Budete se divit, hodně lidí z Čech mi píše pozitivní zprávy, hlavně o tom, že pomáhají druhým lidem nebo že se jim něco podařilo nebo že něco nebo někoho uznávají. To jsou lidi, kteří nečekají, až jim něco zařídí Brusel, ale uplatňují onu slušnost a odpovědnost sami u sebe.

Čím jsem starší tím lépe chápu Masarykův výrok „nebát se a nekrást“.

Už ale fakt musím běžet.

Ještě jednou, děkuji Vám za mail, budu se těšit na odpověď

 

Dopis II.:

Vážená paní…

děkuji, že jste si našla i přes Vaši zaneprázdněnost čas na odpověď. Možná se Vám můj dlouhý mail zdál poněkud zmatený, neuspořádaný, a snad i proto Vaše odpověď ne zcela harmonizuje s tím, co jsem měla přesně na mysli.

Brusel, jak my prostí lidé chápeme, je nadstátní struktura, jež určuje tón v politice vnější i vnitřní, formuje pravidla společného soužití všech zemí EU a vytváří takové řídící mechanismy pro členy EU, aby všichni synchronně pluli na jedné lodi. Z Vašeho mailu jsem byla poněkud konsternována, když Brusel popisujete jako jakousi slabou organizaci, neschopnou řešit fundamentální evropské problémy. To tedy není moc dobrá zpráva, když skutečně podstatné věci, velmi znepokojující většinu, nejsou vlastně v kompetenci Bruselu. Z tohoto důvodu se také nelze divit, že mnozí tuto organizaci chápou jako zbytečnou a finančně nákladnou státní nadstavbu.

Pokusím se tedy ještě jednou jasněji zformulovat můj názor na nejdůležitější problémy, bez jejichž řešení nečeká EU do budoucna žádná perspektiva:

Katastrofická depopulace původních Evropanů (bílé rasy), jen upřesním, aby bylo jasno, že s rasismem to nemá absolutně nic společného, jak rádi vykřikují někteří pomatenci, jejichž rozum ujel na vychvalování tolerance. Nezastavíme-li tento zkázonosný proces, za padesát let původní Němci, Španělé, Italové, Češi, Poláci atd. budou ve svých rodných domovinách v menšině. Většinu budou tvořit zdaleka ne ti lepší představitelé cizích kultur. Osobně se děsím takových perspektiv stejně jako většina mých spoluobčanů. Je očividné, co se v Evropě děje, a nejedná se o neopodstatněné obavy. Nedávno jsem náhodně hovořila s jedním člověkem, upřesním – žádným nacionalistou či skinheadem –, který se vyjádřil na ten způsob, že podobné trpět nebude a klidně si vezme do rukou zbraň… Nejde přece o to, že lidé jsou připraveni k ozbrojenému konfliktu, ale nelíbí se jim to, je v nich přítomno jakési vnitřní napětí.

A co na to Brusel? Diskutuje alespoň někdo z bruselských úředníků na téma depopulace, znepokojuje to alespoň někoho?

I člověku s jednoduchým selským rozumem je jasné, že v ušlechtilém společenském prostředí bude přibývat lidí dobrých, mravních, milosrdných, se srdcem na dlani. Naopak v prostředí, kde dominují skandály, násilí, pornografie, propagace lidských neřestí je naivní očekávat, že společnost bude mravně vzkvétat. Skutečně není patrné, že by současná pokleslá masová kultura byla schopná vychovat pokolení, které bude moci vést Evropu v popředí lidstva. Vy mi tvrdíte, že toto není v bruselské kompetenci, takže jste vlastně ti pánové domu, který je v plamenech, zatímco vy jste zaneprázdněni výměnou těsnění kapajícího kohoutku. Ale přece i Vy sama se můžete v médiích o tomto problému vyjádřit, pohovořit jako žena a matka o svém znepokojení a vyvíjet tlak na představitele moci.

Co se týče rodiny. Nevím, jak si Vy představujete, jakým způsobem by měla rodina ochránit své děti od zapáchajícího veřejného prostoru? Nepouštět je z domu ani na krok, kategoricky zakázat používat libovolné elektronické přístroje, či jim zakázat setkání s kamarády, nechodit do kina, do divadla, do knihkupectví, aby náhodou nesáhly po nějaké neslušné knize…? Samozřejmě teoreticky je to možné, ale prakticky o tom velmi pochybuji.

Když si ještě představím, že v Bruselu sympatizujete s juvenilní justicí, která může s lehkostí odejmout takovým rodičům-ochranitelům vlastní děti. Možná by bylo vhodnější, kdybyste se v Bruselu zamysleli nad tím, jakým způsobem vytvářet veřejný prostor, aby rodiče s radostí posílali své děti do škol, nebáli se jim pustit televizi, nebyli nervní, když si jejich ratolesti usednou k počítači, vezmou do rukou mobil, zajdou si do kina, pročítají si současné dětské časopisy. Víte, je pro mě jako matku velmi nepochopitelné, proč jsou zisky mediálních korporací, vytvářející odporný obsah, ničící lidské duše, mnohem důležitější, nežli blahobytná budoucnost celé evropské civilizace?

Je zcela zřejmé, že v Evropě degraduje vzdělání, zdravotnictví, sociální systém. Na toto jste mi neodpověděla. Evropa prohrává konkurenci ve výrobě zboží a službách. Ano, nám Čechům je nepříjemné, že k nám už víc jak čtvrtstoletí dováží zboží horší kvality (nejenom potraviny), ale to je ve srovnání s jinými problémy taková maličkost – oprava kohoutku, zatímco dům hoří.

Samozřejmě nemám přístup k objektivní evropské statistice, ale na základě toho, co čtu a vidím kolem sebe, je mi jasné, že Evropa má problémy s drogovou závislostí a spotřebou alkoholu. Tento problém je všudypřítomný, i u nás. Toto seriózní téma nikoho v Bruselu nezajímá nebo je to takový rafinovaný plán, jak národy přeměnit v poslušné ovce: dát jim joint, opít je, aby se jim najednou zdál svět krásnější? V současnosti v USA aktivně legalizují marihuanu. Bude ohromným zločinem a ostudou, podpoří-li EU legalizaci této třetí masové drogy (po alkoholu a tabáku).

Představitelé LGBT možná nenesou vinu za to, že trpí úchylkami, ale stejně tak trpí i pedofilové, zoofilové, nekrofilové, exhibicionisté, voyeuristé… viz psychiatrický seznam. Jejich práva budete za pár let obhajovat také? V amerických školách začali instalovat třetí WC pro děti, které si prý ještě nerozhodly, kým se cítí být – dívkou či chlapcem. Vy sama jste lépe informována o tendencích v Bruselu. Kdy nám, tj. Čechům bude prostřednictvím obhájců lidských práv tato zvrhlost vnucována? Budeme-li hovořit seriozně, intimní sféra se stala z dob Kristových tajnou, tabu. Nikdo neměl tušení, co kdo preferuje. A dozvěděl-li se někdo o někom něco neobyčejného, tak se lidé styděli a vyprávěli si o tom šeptem. Tak tomu bylo po věky věků a Evropa postupně vzkvétala ve všech oblastech, stala se lídrem lidstva. Už jsem se zmiňovala o tom, že jednou z hlavních příčin zkázy Římské říše bylo, že strhla závěs ze všech intimních tabu.

Malé procento lidí se sexuálními úchylkami, jejichž práva se najednou začala obhajovat, dnes ohrožuje existenci celé evropské civilizace! Vždyť doby, kdy byli lidé stíháni za sexuální deviace, jsou už dávno za námi. Je tedy potřeba udělat STOP! Jenže my neochvějně kráčíme vpřed, boříme všechna tabu, otevřeně propagujeme, aby lidé ztratili stud a začali hovořit o tom, jakým způsobem uspokojují své intimní potřeby, pořádáme pochody hrdosti gay, které nejsou ničím jiným než nestydatou propagandou toho, co by mělo zůstat tabu. Proč odkrývat Pandořinu skříňku, z níž začnou vyskakovat nudisté a vyžadovat svobodu chodit nazí všude, kde se jim zlíbí (kino, divadlo, obchod, škola…), za nimi vyskočí kaprofilové a další adepti? Určitě se najdou „moudří“ obhájci lidských práv, kteří obhájí jejich jednání, že je to přece přirozené, že tito lidé trpí, jsou diskriminováni, jsou to lidé jako všichni ostatní… MUSÍME BÝT TEDY TOLERANTNÍ.

Píšu tyto řádky a už vidím, jako kdysi pan J. P. Overton (Overtonova okna), že tomu tak bude.

Je Vám zapotřebí se v tom angažovat? Vždyť přece víte, že cesta do pekel je vydlážděna dobrými úmysly! Kolikrát už tomu tak bylo v lidských dějinách a bude i nadále, pokud se lidé místo Boha a jeho mravních přikázání budou řídit „kritickým rozumem“.

Smyslem rodiny je výchova pokolení lidí, kteří zachovávají národní kulturu, tradice, morálku společnosti, vytvářejí lepší materiální podmínky pro život. Stát by měl pomáhat formovat takové systémové podmínky, aby byla rodina, tj. základní jednotka společnosti všemožně podporována v řešení těchto důležitých úkolů. A nadstátní struktury, takové jako Brusel, by měly formovat stejná pravidla pro všechny členy EU, aby rodina naplnila své předurčení, tj.  výchovu pokolení, které bude alespoň o trošičku lepší než pokolení předešlé.

Nezlobte se na mě prosím, nemám v úmyslu se Vás něčím dotknout. Vše, co Vám píši, píši se smutkem na duši, když vidím, jak před mými zraky upadá velká evropská civilizace, jak ztrácí sílu ducha, schopnost k obrození, schopnost být lidstvu příkladem. Ještě jednou se však opakuji, že žádný z těchto problémů nemůže být vyřešen v bezbožné společnosti, protože všechny lidské snahy budou jen marnou sisyfovskou prací.

Odpověď:

Na tento dopis už odpověď nepřišla.

Čtenář/čtenářka