Běloruská ikona 15. – 19. století

Bohorodička Hodegetrie, běloruská ikona, konec 15. - začátek 16. stoletíHistorické osudy Ukrajiny a Běloruska se v mnohém shodovaly, což se odrazilo i ve sféře umění. V předmongolském období se na území dnešního Běloruska nacházela knížectví Turovské (poté Turovsko-pinské), Polocké, Vitebské a částečně Smolenské. Na konci 13. století tato knížectví, oslabená mongolským vpádem a rozdrobená na menší celky, začala být postupně, většinou mírovou cestou připojována k Velikému knížectví litevskému, jež bylo vytvořeno roku 1240 knížetem Mindaugasem a vyhnulo se mongolskému vpádu. Litevská knížata dlouho uchovávala pohanství a byla tolerantní vůči svým pravoslavným poddaným, kteří tvořili většinu obyvatel státu. Dominantní význam pravoslavného obyvatelstva ve Velikém knížectví litevském se projevil mj. v tom, že slovanský bohoslužebný jazyk se stal oficiálním jazykem velkoknížecího dvora. Přijetí katolicismu ve vlastní Litvě v letech 1387 a 1413–1417 nenarušilo onu unikátní toleranci v tomto státě. V běloruských zemích Litevského velikého knížectví (někdy označovaného jako Žemaitské či Ruské knížectví) 15. století hrálo pravoslavné církevní umění významnou roli a mělo svébytný vývoj, jejž nezastavilo ani umění katolické, formující se pod vlivem západních sousedů Litvy a orientující se na západoevropské vzory. Situace se principiálně změnila v 16. století, kdy v době protireformace katolicismus díky řádovým misiím postoupil výrazně na východ, a byla uzavřena církevní unie, jež podřídila pravoslaví v tomto regionu papežské kurii.

Bohorodička Smolenská, vesnice Dubenec, 16. stoletíZ nejstaršího období se na území Běloruska dochovalo jen velmi málo památek ikonomalby. Nejstarší ikonou je Bohorodička Eleusa z 15. století, pocházející z Brestu a představující očividně postbyzantské dílo z italsko-řeckého prostředí. Sám fakt, že se nacházela na území Běloruska, dokládá orientaci běloruské kultury na byzantské dědictví. Uchování silných vazeb s Balkánem a řeckým světem se odráží i v nemnoha vlastních běloruských ikonách ze 16. století. Zároveň v nich ale spatřujeme i svébytnou místní interpretaci převzaté tradice. Běloruská ikonomalba 16. století kromě toho vykazuje řadu společných rysů s ikonomalbou nejbližších sousedů, především západoukrajinských regionů. Ukrajina a Bělorusko byly tehdy součástí jednoho státu a jejich umění se vyvíjelo společnými cestami.


Na ikoně Bohorodičky Hodegetrie z konce 16. století, pocházející z oblasti Brestu, je patrné striktní zachování starobylého stylu tváří v tvář sílícímu katolicismu. Pozadí ikony je tmavěmodré a ostře kontrastuje s červenou barvou Kristova šatu a zlatou svatozáří. Tváře jsou záměrně tmavé. To vše dává obrazu velkou přesvědčivost a jistou tvrdost. Bohužel neznáme nejstarší ikonomalbu smolenské oblasti, jež bezpochyby představovala přechodné pásmo mezi ruskou a běloruskou ikonomalbu, proto lze těžko soudit, zda západoruské země pocítily vliv vlastní ruské umělecké tradice a jak silný tento vliv byl.


Po uzavření Lublinské unie roku 1569 a v jejím důsledku vzniklé Rzeczy Pospolité se běloruské země nestaly součástí Polska a uchovávaly si relativní samostatnost. Velká běloruská města měla vlastní samosprávu podle magdeburského práva. Po roce 1596 v nich začala vznikat pravoslavná bratrstva, stavící se do opozice proti Brestské církevní unii. Bratrstva kolem sebe sdružovala i tvůrce ikon a byla jejich hlavními zadavateli.


Velkomučednice Paraskeva, Slucká oblast, ikona, konec 16. stoletíKe konci 16. století se v běloruské ikoně projevují tytéž kardinální proměny stylu jako v ikoně ukrajinské. Nejstarší památku, jež odráží tyto stylové transformace, představuje ikona mučednice Paraskevy. Ikona má již vyřezávané zlaté pozadí, jehož ornament vychází ze západoevropských vzorů. Neobvyklý je i rozmotaný svitek v ruce Paraskevy. Tento detail poukazuje na skutečnost, že jako vzor pro umělce sloužila rytina z Mineje vybrané, již vydali v Benátkách roku 1538 Srbové. Největší novátorství na této ikoně představuje ztvárnění podoby světice: při zachování tradiční ikonografie na obraze pozorujeme individuální rysy. Nový styl malby podoby se na běloruské a ukrajinské ikoně projevuje změnami v technice malby. Mistři nadále pracovali tradiční temperovou technikou při malbě neosobních částí ikony, kdežto při vytváření osobních částí svrchní vrstvy vytvářeli olejem, což jim umožnilo vyjádřit objem a vytvořit efekty, jež byly dříve nedostupné. Dokonce i když umělci malovali i osobní části ikony temperou, používali postupy charakteristické pro olejomalbu.


Úporná snaha pravoslavných bratrstev, podporovaných nemnoha představiteli místní nobility, kteří zůstali věrní víře předků, vedl k tomu, že roku 1633 bylo pravoslaví oficiálně zrovnoprávněno s katolicismem a unií. Do této doby spadá skutečný rozkvět nového stylu běloruské ikonomalby: v polovině 17. století byly vytvořeny její nejvýznamnější díla. V první řadě jde o skupinu ikon z roku 1648, pocházejících ze vsi Malorita (Brestská oblast) a ikonu Narození Bohorodičky z roku 1649, nesoucí podpis autora – Petra Jevsejeviče z Golynce. I přes nové stylové postupy je na těchto ikonách zachována ona míra konvenčnosti uměleckého jazyka, jež nedovoluje ikoně, aby se přeměnila v běžný obraz: o tom, že si ikona stále zachovává význam modlitebního obrazu, svědčí, že mistři nadále uplatňují princip různého měřítka postav, resp. předmětů na ikoně a obrácenou perspektivu. I přes rozšíření okruhu námětů a zrod nových ikonografií podle západního vzoru tradiční ikonografie nadále převažuje. Vyřezávaná levkasová pozlacená pozadí navzdory svému zřetelně evropskému původu plně odpovídaly účelu konvenčního pozadí ikony a zároveň dávala památkám zvláštní dekorativnost. Na rozdíl od analogických pozadí na ukrajinských ikonách mají pozadí běloruských ikon mohutnější kresbu ornamentu, jenž svobodně odpovídá kompozici.


Bohorodička Barkalabovská ze stejnojmenného kláštera, Mohilevská oblast, 1659Spolu s tím se v běloruské ikoně 17. století objevuje také velmi mnoho zcela nových rysů. Okraje ikony začínají být stále častěji pojímány jako rám, jenž je zdoben malovanou imitací drahokamů a ornamenty. Na ikonu pronikají detaily z reálného života. Petr Jevsejevič např. maluje služky, jež zabalují novorozenou Bohorodičku do povijanu, v běloruských šátcích.


Prvky krajinomalby získávají uměleckou svébytnost. Objevuje se zájem o složité architektonicko-prostorové konstrukce. Nový styl malby dává tvářím konkrétnost a činí je rozpoznatelnými, téměř jako by šlo o portrét. Barevná škála je výrazná a v zobrazení šatů se umělci snaží zachytit strukturu látek.


V této době byla vytvořena i ikona Bohorodičky Barkalabovské (1659) – jeden z obrazů Bohorodičky, uctívaný pravoslavnou církví jako zázračný. Mezi mnoha soudobými běloruskými ikonami, vytvořených svobodnějším stylem kresby a tíhnoucích k prostotě grafiky, tato památka vyniká zvláštní pečlivostí malby. Mistr dosahuje plastické přesvědčivosti tváří. I přes očividné formální odlišnosti tohoto obrazu od starších ikon Bohorodičky dokázal tvůrce zachovat onu vážnost vyznění, jež přímo vychází z dávné tradice.


Druhá polovina 17. století představovala v dějinách Běloruska obtížné období. Válka za jeho připojení k Moskevskému carství neskončila úspěšně a běloruské země, silně oslabené vojenskými aktivitami, nadlouho zůstaly součástí Rzeczy Pospolité. Ta nepočetná místní šlechta, která dosud zůstávala věrná pravoslaví, konvertovala z politických důvodů ke katolicismu. Na konci 17. století končí svou činnost pravoslavná bratrstva, v úředním styku je zakázáno použití běloruštiny a výlučným úředním jazykem se stává polština. Nastává období útlaku pravoslavného obyvatelstva a vnucování unie, což vyvrcholilo v polovině následujícího století.


Narození Bohorodičky, Mogilev, Petr Jevsejevič z Golynce, 1649V 18. století je v Bělorusku pravoslaví především náboženstvím lidových vrstev, a proto v ikonomalbě té doby výrazně sílí lidový prvek. Ikona se stává jednou z forem vyjádření národní nezávislosti a odporu vůči katolicismu. V první třetině 18. století je ještě v mnohém zachovávána spojitost s uměním 17. století a poměrně vysoká profesionální úroveň.

Využití evropských rytin v mnohém určilo styl ikonomalby, stále svobodnější a orientující se na západní malířství. V 18. století běloruská ikona pocítila vliv všech tehdejších evropských uměleckých stylů – projevily se v ní ohlasy baroka, rokoka i klasicismu. Na území Běloruska tehdy pracovala řada evropských umělců na výzdobě katolických kostelů. Orientace na evropské malířství se silně projevila i v umění uniatských chrámů. Tato díla byla často malována na plátně, tak jako oltářní obrazy katolických kostelů.


Z 18. století se dochovaly i první běloruské ikonostasy. To neznamená, že by zde vysoký ikonostas nebyl znám i dříve. Jednotlivé dochované památky nám dovolují s jistotou tvrdit, že ikonostasy se používaly v běloruských chrámech minimálně od 16. století. Protože však uniaté odstraňovali ikonostasy z pravoslavných chrámů, nepočetné úplné soubory se dochovaly až od 18. století (ikonostas chrámu sv. Jiří v David-Gorodku).


V této době se posilují vazby běloruské a ukrajinské ikonomalby, neboť mnozí běloruští umělci studovali ve škole ikonomalby při Kyjevsko-pečerské lávře. Zde byly rovněž často obnovovány ikony zasílané z Běloruska.


Přesto běloruskou ikonu 18. století charakterizuje postupný úpadek profesionálního mistrovství a rozpad uceleného systému ikonomalby, ačkoli se orientace na uchování dávných schémat ikonomalby asociovalo s uchováním pravoslavné víry. Kánon však stále více prostupují světská kritéria. Ikona se folklorizuje a nabývá lidové prostoty a naivní expresivity.