Evangelista Matouš

Evangelista Matouš (hebrejsky מתי, tj. „dar Boží“, řecky Ματθαίος) byl apoštol a předpokládaný autor Evangelia podle Matouše.

Matoušův život je zastřen tajemstvím. V bibli je zmiňován jako celník či výběrčí daní v Kafarnaumu, v Lukášově a Markově evangeliu se říká, že pochází z rodu Levi (Lk 5:27, Mk 2:14):

Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou.“ Levi nechal všeho, vstal a šel za ním. A ve svém domě mu připravil velikou hostinu. Bylo tam množství celníků a jiných, kteří s ním stolovali. Ale farizeové a jejich zákoníci reptali a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že jíte s celníky a hříšníky?“ Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.“ (Lk 5:27-32)

O jeho velkém významu pro prvotní církev svědčí zmínky v apokryfním Tomášově evangeliu. Svatý Matouš je patronem účetních, celníků a výběrčích daní, města Salerna (zde jsou podle tradice uloženy jeho ostatky) a dalších.

Ve východní ikonografii je Matouš zobrazován většinou bez atributů, na západě pak většinou s andělem, který mu podle legendy diktoval slova jeho evangelia. Z jeho zobrazení je nejslavnější obraz Povolání svatého Matouše od Caravaggia, umístěný v římském kostele San Luigi dei Francesi, k prvním patří ilustraci v tzv. Rabbúlově evangeliáři.